Aantekeningen


Treffers 51 t/m 100 van 19,155

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 384» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
51 6 : GERKE RUURDS HUITEMA, geboren te OUDEGA/HIESLUM op 26 mei 1770, gedoopt te Blauwhuis (FR) op 27 mei 1770, overleden voor 1806, hoogstens 36 jaar oud.
zoon van RUURD RIEMERS (HUITEMA ) ? + 1808 en ANSKE GERBENS 1733-1801 die X Blauwhuis 11.02.1755 GERKE was de derde zoon, ook zusters YDSKE, SJOUKJE en LYKELTJE GERKE was mr. timmerman in HEEG. Zijn kinderen zijn in Blauwhuis gedoopt
Hij is getrouwd te HEEG,GERECHT,6 APR 1795 (KERK) op 19 mei 1795, op 24-jarige leeftijd met FROUCK LASES,
, geboren te Oudega, gedoopt te BLAUWHUIS (M.ULCK HEPKES) op 14 oktober 1768 (rooms-katholiek), volgt onder A-VI-c. 
HUITEMA, Gerke Ruurds (I5311)
 
52 6 kinderen Evert (I675)
 
53 6 maart 1661
Inventarisatie ten sterfhuis van wijlen Eelcke Eelckis te Ypecolsga op verzoek van Tiepke Pytters
oom van en curator over Hetcke en Hiltie Eelkes wezen van Eelcke bij wijlen Griet Pytters en van
Anscke en Eelcke en Pytter Eelkes en Laas Auckes als man van Auck Eelckesdr., allen kinderen
en erfgenamen van genoemde echtelieden.
Het betreft hier een sate en land te Ypecolsga groot 72 pdm. Met o.a. 20 melkkoeien.
Op 9 april 1661 volgt liquidatie en scheiding.
Elk van de zes kinderen krijgt 233 ggl. aan ouderlijke goederen. 
BRUYNSMA, Eelke Eelkes (I5006)
 
54 61 jaar, weduwe VAN DER KLAVER, Reinskjen Annes (I3054)
 
55 7 : ACKE EPKES, gedoopt te HEEG (M.ACKE RIEMERS) op 18 april 1766.
Meter bij de doop van ACKE: ACKE RIEMERS x 06.06.1784 Harich x R.K. 06.06.1784 Balk JELLE BAUKES afk. van Wijckel, namen ouders onbekend zij lieten in Balk de vlg. kinderen dopen: BAUKE JELLES dp. 09.09.1787 (* Oudega ) get.BAUKE JELLES + 1787 BAUKE JELLES dp 09.09.1787 (* Oudega) id HERMKE JELLES dp 05.02.1798 (* Oudega) TJERKJE EPKES(THEODORA) CATHARINA JELLES dp 16.01.1803 (* Oudega) ELISABETH HENDRIKS TEIS ( MATTHEUS) dp 21.09.1805 (* Oudega) GERRIT THEIS BOTMAN
Epkes, Akke, Oudega
Mairie Koudum, fol. 136v 
NN, Akke Epkes (I4441)
 
56 73 jaar WESTRA, Tjaltje Sabes (I869)
 
57 74 jaar VOLKERING, Johannes (I1467)
 
58 8 : MEIJE LASES, geboren te Oudega (WYMBR.DL.) op 7 november 1781, gedoopt te BLAUWHUIS (P.BOKKE HEPKES) op 7 november 1781 (doopgetuige was Bokke Hepkes van Oudega), volgt onder A-VI-f. VAN DER ZEE, Meye (I6034)
 
59 8 : THEODORA EPKES, gedoopt te HEEG (WOPKE RIEMERS) op 25 mei 1769.
Peter bij de doop van THEODORA: WOPKE RIEMERS,broer van EPKE roepnaam TJERKJE. X R.K. 18.05.1794 OBBE HARMENSZ afk. van Sloten huwelijk in Balk, TJERKJE "afk. van Koudum" Zij lieten in Balk de vlg. kinderen dopen: HARMEN OBBES dp. 11.12.1795 MARGRITA OBBESD dp 20.10.1798 ANNA OBBESD. dp 28.02.1802 JOHANNA (JANTJE) dp 10.09.1810 AGNES (AKKE) OBBESD dp 10.09.1810 
VAN DER END, Theodora Epkes (I4819)
 
60 8 jaar DE WOLFF, Eeltje (I870)
 
61 8 kinderen YPMA, Fokke (I667)
 
62 8. Rintje_Jetses Dijkstra geb?28-05-1816, (Wym) Nijland, tr. Eefke_Siebrens Ydema.
Kinderen:
i Siebren Dijkstra geb21-09-1852, Workum, ove12-10-1859, Workum.
ii Teetske Dijkstra geb26-12-1854, Workum.
iii Jetze Dijkstra geb11-09-1857, Workum, ove01-10-1923, Ter Apel,
04-10-1923, Workum.
iv Dutje Dijkstra geb23-12-1860, Workum.
v Siebrigje Dijkstra geb07-09-1863, Workum.
vi Siebren_Rintjes Dijkstra geb12-08-1866, Workum, tr. (1) 05-08-1922, te Wym,
Elisabeth_Klazes Galema, geb28-12-1877, Woudsend, ove13-12-1949, Workum,
tr. (2) 18-08-1894, te Workum, Alida_Sibles Westerdorp, geb17-04-1869, Workum,
ove02-03-1898, Workum,
tr. (3) ca. 1900, Jeltje_Meinderts Ettema, geb10-12-1867, Gaast, ove17-04-1910,
Workum. Siebren_Rintjes overleed 30-09-1956, Workum, 03-10-1956, Workum. 
DIJKSTRA, Rintje Jetzes (I5086)
 
63 9 : SIBBELTJE LASES, geboren te Oudega (WYMBR.DL.) op 7 maart 1785, gedoopt te BLAUWHUIS (M.OEKE HIMMIS) op 7 maart 1785, volgt onder A-VI-g. VAN DER ZEE, Sibbeltje Lazes (I6036)
 
64 9 kinderen YPMA, Evert (I670)
 
65 ??
Trouwregister Hervormde gemeente Wommels Hidaard, 1777
DTB nr: 403, 1734 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 april 1777, Wommels
Man: Jan Hijlties, Wommels
Vrouw: Ybeltje Jans, Wommels
Gestandaardiseerde namen: JAN HIELKES en IEBELTJE JANS
?? 
Gezin F6385
 
66 ?? Geen gegevens gevonden mbt overlijden TERPSTRA, Bauke Wybes (I16288)
 
67 ??? Gezin F2754
 
68 ????
Dijkstra, Douwe Mintjes, Sneek
k. Cornelis 22 te Oosterbierum, Mintje 15, Hendrik 12, Rinskjen 25, Joure,
Antje 22 Porsel, Minke 19, Susanna 6, Marijke 5,
Annichjen, circa 1
Mairie Sneek, fol. 69v 
Douwe Mintjes (I4520)
 
69 A-IV-b : HEPKE LASES, geboren rond 1712, zoon van LAES SIEDSES (A-III-a) en UILK BOCKES.
Hij is getrouwd te HEEG,WYMBR.DL., (NED.HERV.) op 20 januari 1737, op ongeveer 25-jarige leeftijd met TRIJNTJE (TRIENTIE) HIELKES KETELAAR (ongeveer 20 jaar oud), geboren rond 1717, overleden na 1764, minstens 47 jaar oud, dochter van HIELTJE (HIJLKE) ARJENS (A-IV-e) en FROUCK SIBBLES.
gehuwd met HEPKE LAASES VAN DER ZEE BLAUWHUIS,20.01.1737 HEEG N.H.
Uit dit huwelijk:
" 1 : ULEK HEPKES, geboren na 1737, overleden na 19 mei 1795.
Volgens Fons:"geboren tussen 1737 en 1762 (?)" plaats van geboorte en overlijden (nog) onbekend.
" 2 : LAAS HEPKES, geboren te Heeg (FR) rond 1740, overleden te Bolsward (FR) op 7 juni 1826, ongeveer 86 jaar oud.
getuigen bij huwelijk waren HEERE MURKS (VALLINGA?) en HENDERICA MORSEL.
notaris MEIJER Bolsward 18001 acte 15.02.1809 81 (13) LAAS HEPKES en DOUWE HOLLANDER te Bolsward, erfgenamen van wln. HILTJE DOUWES DONIA 3 huizingen binnen Bolsward 1 Kleinzand B166 bewoond door huurder H.Meijer. idem 18002 d d 28.11.1811 acte 532(172) o.a.LAAS HEPKES te Bolsward en HYLTJE HEPKES te Jonkershuizen stellen zich borg voor TEAKE FEYTES KLINKHAMER en WYTSKE SAKES VEENSTRA, echtpaar te Bolsward f.1199.-- schuldig aan dr.TACO MESDAG. 18002 acte 173 hoort bij 172 18002 d.d. 26.12.1811 acte 193 HYLTJE HEPKES te Jonkershuizen schuldig aan dr.TACO MESDAG 550 Car.gld. 18005 (18140 11.10 geregistreerd: LAAS HEPKES VAN DER ZEE zonder beroep te Bolsward en HYLTJE HEPKES VAN DER ZEE, huisman in de Jonkershuizen contra JAN DOUWES DIJKSTRA betreft zathe en landen huizinge en schuren onder Tjerkwerd en allerlei stukken land.per 1 januari 1814 gaat het in, ruil etc. 1813 acte 407
Hij is getrouwd te TJERKWERD,GERECHT,3 DEC 1780 (BLAUWH.KERK) op 2 december 1780, op ongeveer 40-jarige leeftijd met HILTJE DOUWES DONIA (ongeveer 40 jaar oud), geboren te Tjerkwerd (FR) rond 1740, overleden voor 1826, hoogstens 86 jaar oud.
Zij was eerst gehuwd met GERRIT DURKS HOLLANDER, in leven koopman te Tjerkwerd en boer, * Kimswerd Wons.dl.doop Harlingen 12.01.1736 en overl. rond 1779 Datum van dit huwelijk 06.11.1759 R.K. Makkum Er wordt melding gemaakt van 1 kind DOUWE G.HOLLANDER.Deze X MARIJKE KERSTES van Blauwhuis, dochter van KERST HYLKES en ATTIEN RIEMERS
Er wordt inventaris opgemaakt in verband met het voorgenomen 2e huwelijk met LAAS EPKES, huisman te Tjerkwerd.Hij bezat ook veel scheepsparten(reder) Ook is er sprake van een rederij in Workum (was die van de DONIA's?)
(Won. P.6 omslag 17, 210-292 dd.22.11.1780)
" 3 : TRIENTIEN HEPKES, geboren te Oudega, gedoopt te BLAUWHUIS (M.ALTIEN TIALLES) op 12 juni 1745, overleden te Blauwhuis (FR) op 30 december 1745, 201 dagen oud.
" 4 : TRIENTIEN HEPKES, geboren te Oudega, gedoopt te BLAUWHUIS (M.ATTIEN SIBLES) op 30 juni 1746.
Meter bij de doop van TRIENTIEN HEPKES: ATTIEN SIBLES tot OUdega
" 5 : JOANNIS HEPKES, geboren te Oudega, gedoopt te BLAUWHUIS (P.KERST HILKES) op 25 oktober 1748, overleden te Tjerkwerd (FR) op 5 februari 1816, 67 jaar oud.
IS DIT DE JOANNIS HEPKES (FAN SNITS) DIE TROUWDE MET JOHANTJE BROERS VAN GREONTERP op 21.10.1780 ? Peter bij de doop was KERST HILKES.
" 6 : BOCKE HEPKES, geboren te Hieslum (FR), gedoopt te BLAUWHUIS (P.HILKE TIERKS) op 4 mei 1750, overleden voor 19 maart 1751, hoogstens 319 dagen oud.
" 7 : BOCKE HEPKES, geboren te Hieslum (FR), gedoopt te BLAUWHUIS (P.KERST HILKES) op 19 maart 1751, volgt onder A-V-c.
" 8 : HIELTJE HEPKES VAN DER ZEE, geboren te Hieslum (FR) op 17 oktober 1754, gedoopt te Blauwhuis (FR) rond 17 oktober 1754, volgt onder A-V-d. 
Hepke Lases (I4592)
 
70 Aaname van vaderschap op basis van aktes die weergeven dat Rigtje ook Stoelinga heet. Harmen is de enige in Friesland die kans maakt met zijn ovl akte.
Stoeltje, Harmen Cornelis, Sneek
k. Cornelis 46, Durk 45, Hendrik 36, Fokke 43, Froukje 41, Regina 34, te
Heeg, Jantje 32
kk. (v. Cornelis) Pieter 14, Harmen 7, Anna 20, Jeltje 10, (v. Durk) Harmen
17, Dora 20, Anna 14, (v. Hendrik) Jan 8, Harmen 3, Anna 10, (v. Fokke)
Gerardus 14, Harmanus 9, Christina 7, Anne 1
Mairie Sneek, fol. 121 
STOELTJE, Harmen Cornelis (I5783)
 
71 Achternaam bij overlijden vermeld als "Mink" NINCK, Geert Jakobs (I9803)
 
72 Achtkarspelen overlijden/begraven 1811
Overleden: Tettje Ruurds, oud 6 jaar
Datum : 22 juli 1811
Plaats : Harkema Opeinde
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: TETJE RUURDS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Grietenij Achtkarspelen, register van overledenen 1806-1811 Inventarisnr.: 3
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar
Wijzigingsdatum: 13-12-2006 
DE SWART, Tetje Ruurds (I6838)
 
73 Achtkarspelen, dopen, geboortejaar 1781, doopjaar 1781
Dopeling: Geert
Geboren op 14 april 1781 in Augustinisga
Gedoopt op 6 mei 1781 in Augustinisga
Kind van Lammert Geerts en Antje Romkes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : GEERT of GEERTJE
Vader : LAMMERT GEERTS
Moeder : ANTJE ROMKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Augustinusga, doop 1772-1812 Inventarisnr. : DTB 4
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 16-5-2006 
LAANSTRA, Geert Lammerts (I6929)
 
74 Achtkarspelen, dopen, geboortejaar 1785, doopjaar 1785
Dopeling: Aukjen
Geboren op 2 mei 1785 in Augustinisga
Gedoopt op 12 juni 1785 in Augustinisga
Dochter van Lammert Geerts en Antje Romkes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : AUKJE
Vader : LAMMERT GEERTS
Moeder : ANTJE ROMKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Augustinusga, doop 1772-1812 Inventarisnr. : DTB 4
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 16-5-2006
 
LAANSTRA, Aukjen Lammerts (I6935)
 
75 Achtkarspelen, dopen, geboortejaar 1785, doopjaar 1785
Dopeling: Grietje
Geboren op 24 april 1785 in Buitenpost
Gedoopt op 22 mei 1785 in Gerkesklooster
Kind van Pieter Jacobs en Hylkjen Wygers
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : GRATE of GRIETJE
Vader : PIETER JAKOBS
Moeder : HIELKJE WIEGERS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Buitenpost en Lutjepost, doop 1772-1811 Inventarisnr. : DTB 10
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 16-5-2006 
POSTMA, Grietje Pieters (I6923)
 
76 Achtkarspelen, dopen, geboortejaar 1788, doopjaar 1788
Dopeling: Lutske
Geboren op 2 september 1788 in Buitenpost
Gedoopt op 21 september 1788 in Buitenpost
Kind van Auke Tyssens en Mayke Wanders
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : LUITJEN of LUTSKE
Vader : AUKE TIJSES
Moeder : MAAIKE WARNERS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Buitenpost en Lutjepost, doop 1772-1811 Inventarisnr. : DTB 10
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 16-5-2006 
ADEMA, Lutske Aukes (I6930)
 
77 Achtkarspelen, dopen, geboortejaar 1789, doopjaar 1789
Dopeling: Romke
Geboren op 20 februari 1789 in Augustinisga
Gedoopt op 29 maart 1789 in Augustinisga
Kind van Lammert Geerts en Antje Romkes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : ROMKE of ROMKJE
Vader : LAMMERT GEERTS
Moeder : ANTJE ROMKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Augustinusga, doop 1772-1812 Inventarisnr. : DTB 4
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 16-5-2006
 
LAANSTRA, Romke Lammerts (I6922)
 
78 Achtkarspelen, dopen, geboortejaar 1805, doopjaar 1805
Dopeling: Tetje
Geboren op 13 oktober 1805 in Kooten
Gedoopt op 17 november 1805 in Twijzel/Kooten
Kind van Ruurd Jans en Sytske Halbes
Opm.: De vader is getuige
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : TETTE of TETJE
Vader : RUURD JANS
Moeder : SIETSKE HALBES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Twijzel en Kooten, doop 1772-1812 Inventarisnr. : DTB 32
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 23-5-2006 
DE SWART, Tetje Ruurds (I6838)
 
79 Achtkarspelen, dopen, geboortejaar 1809, doopjaar 1809
Dopeling: Doetje
Geboren op 13 februari 1809 in Kootstertille
Gedoopt op 26 maart 1809 in Twijzel/Kooten
Kind van Ruurd Jans en Sytske Halbes
Opm.: De ouders zijn getuige
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : DOOITSE of DOETJE
Vader : RUURD JANS
Moeder : SIETSKE HALBES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Twijzel en Kooten, doop 1772-1812 Inventarisnr. : DTB 32
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 23-5-2006 
DE SWART, Doetje Ruurds (I6839)
 
80 Achtkarspelen, geboortejaar 1810, doopjaar 1810
Twijzel en Kooten, Doop Herv. gem. 1772-1812 DTB: 32
Dopeling: Jan
Geboren op 27 juli 1810 in Kootstertille
Gedoopt op 19 augustus 1810 in Twijzel/Kooten
Kind van Ruurd Jans en Sytske Halbes
Opm.: De ouders zijn getuige
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JAN of JANKE
Vader : RUURD JANS
Moeder : SIETSKE HALBES
Wijzigingsdatum: 23-5-2006 
DE ZWART, Jan Ruurds (I6831)
 
81 Achtkarspelen, huwelijken 1780
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 mei 1780 in Augustinusga
Man : Lammert Geerts afkomstig van Augustinusga
Vrouw : Antie Romkes afkomstig van Augustinusga
Gestandaardiseerde namen: LAMMERT GEERTS en ANTJE ROMKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Augustinusga 1772-1812 Inventarisnr.: 4
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F1172525358
 
82 Adelijke tak Meine (I187)
 
83 Adelijke tak Lubbert (I188)
 
84 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. NIJHOLT, H.J. (I9200)
 
85 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. VAN DER VELDEN, N. (I9432)
 
86 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. NIJHOLT, B.U.A.M. (I9202)
 
87 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. HEYS, A.H. (I9467)
 
88 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. BEERSMA, R.J. (I9409)
 
89 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. BEERSMA, W.V. (I9015)
 
90 Adrianus PRAETS, teut, zoon van Ariaen PRAETS en Maria DEN SMEDT. Gedoopt op 07-09-1643 te Overpelt, overleden na 1697.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 08-12-1673 te IJlst (Fr., NL) met Foockel TIERCKS, 24 jaar oud. Gedoopt op 18-11-1649 te IJlst (Fr., NL). 
PRAETS, Adrianus Ariaens (I5627)
 
91 afkomstig van Exphord FUYR, Stoffel (I5151)
 
92 afkomstig van Witmarsum AYLVA, Luits Syurds (I4931)
 
93 Ahaus in Munsterland TER BRAACK, Gerardus Henricus (I5818)
 
94 Akmarijp(Utingeradeel) Sneuvelt bij de belegering van de Donia's op Galamahuis AYLVA, Syeurdt Epes (I4935)
 
95 Akte van erkenning Gaasterland, 1854
Aangiftedatum 7 oktober 1854, blad nr. 51
Gellof Kramer, geboren 26 juni 1828
Zoon van Hendrik Gellofs Kramer en Elisabeth Draaisma
Opm.: Akte van erkenning door de moeder 
KRAMER, Gellof (I7022)
 
96 Akte van rectificatie Hemelumer Oldeferd, 1894
Aangiftedatum 11 december 1894, nr. 135
Siebe Schachtschabel, zoon, geboren 1 april 1878
Vader: Johannes Gottlieb Schachtschabel Moeder: Aaltje Meerstra
Opm.: Akte van rectificatie d.d. 11 december 1894, waarbij "buiten echte" wordt veranderd in "echtgenote van Johannes Gottlieb Schachtschabel"; ouders gescheiden d.d. 30 november 1893 
Gezin F1172528037
 
97 Aktenummer: 1200 Folionummer: B-151v Toegangsnummer: 999-01 Burgerlijke Stand Rotterdam, geboorteakten Inventarisnummer: 1914B
Kind: Antoinetta Geertruida Maria van Nimwegen
Vader: Henricus Franciscus Jozef van Nimwegen Moeder: Agnes Goveva Huberdina Loos
Geboortedatum: 29-01-1914 Geboorteplaats: Rotterdam  
VAN NIMWEGEN, Antoinetta Geertruida Maria (I20445)
 
98 Albert Meije is lange tijd wethouder geweest van de gemeente Lemsterland en kerkmeester van de RK kerk te Lemmer. BOSMA, Albert Meije (I7965)
 
99 Algemeen Archieflocatie: Friesland Toegangnr: 30-12 Inventarisnr: 2005 Gemeente: Franeker Soort akte: Huwelijksakte Nummer: 19
Datum: 14-05-1837
Man Jan Jans Koster
Vrouw Elisabeth Willems Geldersma 
Gezin F6125
 
100 Alle kinderen zijn geboren als "Lemstra" en bij huwelijk op 13 december 1934 erkend. Arjen en Baukje waren voor de erkenning al getrouwd en vonden de noodzaak van de naamsverandering niet nodig (Volgens bron) Gezin F535
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 384» Volgende»